Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego Fili.cc

Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Fili.cc.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Fili.cc świadczy usługi drogą elektroniczną, które obejmują usługi:

W celu dokonania Rejestracji Użytkownik ma obowiązek oświadczyć, że akceptuje postanowienia Regulaminu Serwisu Fili.cc, w tym postanowienia nakazujące uzyskanie zgody uprawnionych podmiotów w przedmiocie korzystania przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Fili.cc z odnośników do materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowania, przesyłania i publicznego udostępnianie w Internecie.

Udostępniając w Serwisie Fili.cc odnośniki (linki) do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich, Użytkownik ma obowiązek oświadczyć, że posiada prawo do rozpowszechniania ww. odnośnika, a rozpowszechnianie to nie narusza postanowień Regulaminu Serwisu Fili.cc. W przypadku braku złożenia ww. oświadczenia udostępnienie odnośnika w Serwisie Fili.cc jest niemożliwe.

Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że udostępnienie przez Użytkownika odnośnika do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym z naruszeniem uprzednio zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu Serwisu Fili.cc, Usługodawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi uzupełnienia bazy danych Serwisu Fili.cc o odnośnik do materiałów zamieszczonych w serwisach Użytkownika lub Podmiotów trzecich, pomimo zawartej pomiędzy Stronami Umowy.

Niezależnie od pkt ww. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy, awatarów, zdjęć, opisów oraz odnośników udostępnianych w Serwisie Fili.cc w przypadku stwierdzenia, iż mogą one naruszać chronione prawem dobra Podmiotów trzecich lub naruszają dobre obyczaje.

Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Fili.cc przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, domeny, logotypu i oprogramowania Serwisu Fili.cc przysługują Usługodawcy.

Usługodawca informuje, iż z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Regulaminu, mogą one być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu Fili.cc.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usługi.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Fili.cc, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości bazy danych Serwisu Fili.cc lub usług oferowanych w jego ramach, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik podczas korzystania z Serwisu Fili.cc dopuści się czynów, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (tj. utrzymywanie Konta Użytkownika), której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego wypełnienia i zaakceptowania (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) przez Użytkownika formularza Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się co najmniej:

Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Loginu i Hasła.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła.

Tryb i sposób składania reklamacji.

Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

Usługa premium

Każdy użytkownik może wykupić dodatkową usługę premium dzięki której otrzymuje dodatkowe możliwości: brak reklam w serwisie, dedykowany player* bez limitów, wcześniejszy dostęp do nowości w serwisie.
* nie gwarantujemy dostępności playera premium w każdym filmie i serialu.

Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z powyższym, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia przez Użytkownika od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia ustawy o prawach konsumenta – art. 38 pkt 13 tejże ustawy).

Użytkownik ma prawo do reklamacji w przypadku jeśli z jakiś powodów technicznych uniemożliwia mu to aktywację swojego kodu. W takim przypadku prosimy o kontakt.

System płatnosci SMS obsługuje simpay.pl.

Jeśli Użytkownik nie otrzymał kodu zwrotnego w ciągu 30 minut powinien skorzystać z formularza reklamacyjnego.

System płatności przelewem obsługuje rushpay.pl.

Ewentualne reklamacje związane z płatnością prosimy zgłaszać na stronie rushpay.pl

W przypadku awarii serwisu konta Użytkowników premium zostaną odpowiednio przedłużone.

Zakazane jest odpłatne lub bezpłatne udostępnianie konta osobom trzecim.

Nie udzielamy gwarancji na poprawność działania naszej usługi, ponieważ jej jakość zależy od podmiotów trzecich takich jak: serwisy udostępniające wideo, twojego urządzenia i jego poprawnej konfiguracji, twojego dostawcy usług internetowych.

Usługa premium może niepoprawnie działać gdy: (1) dostawca twojego internetu nie posiada odpowiedniej jakości połączeń do centrum danych z zamieszczonym wideo. (2) twoje urządzenie jest zawirusowane. (3) posiadasz dodatki oraz rozszerzenia blokujące do przeglądarki. (4) twój antywirus lub dostawca usług blokuje ruch internetowy. (5) twoje łącze jest niestabilne lub zbyt wolne (internet mobilny).

Postanowienia końcowe.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika, z wyłączeniem Użytkowników będących Konsumentami. W tym celu Usługodawca przekaże Użytkownikom, których zmiany dotyczą, stosowne powiadomienie wraz ze wskazanie wprowadzanych zmian. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie, a nastąpi to drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian.

Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy drogą elektroniczną, na adres: kontakt@fili.cc, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa ulega rozwiązaniu, a Konto Użytkownika zostanie usunięte. Niezłożenie powyższego oświadczenia we wskazanym wyżej terminie oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika zmian w Regulaminie.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

Umowa o świadczenie Usług może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie Fili.cc w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06-04-2018 r.